VAKIF SENEDI

 

MADDE 1

VAKFIN ADI : Turk ve Ortadaoğu Dayanışma Vakfı

 

MADDE 2

VAKFIN MERKEZİ : Cihan sok. 39/2 Sihhiye-ANKARA

 

MADDE 3

VAKFIN AMACI :

Vakıf turkiye içinde veya gerekan izinl aldıktan sonra yurt dışında aşağıdaki amaçlar gerçekleştirlir.

Muhtaçlara sıhhı ve tıbbi yardımlarda bulunmalı.sağlık ocağı ve laboratuvar ınşa edip ve bunların araç gereçlerini ve donanımını sağlanmak,halen çalışmakta olan sağlık

Kurumlarına tıbbi cihaz ve malzenıe yardımda bulunmak.

Olası afetlerde afetzedelere yardımda bulunmak.

Okul ,yurt dersane gibi eğitim kurumlarınıninşası tamiri ve bakımı ile araç gereçle donatımını sağlamak ve bu konuda yardımcı olmak.

Muhtaç öğrenci ve öretmenlnere aynı ve nakti yardımlar da bulunınak burs vermek .

Güçsüz,dul,yetim,muhtaç ve fakirlere ayni ve nakti yardımlarda bulunmak.bu amaca yönelik faaliyet gösteren kurumlara destek olmak.gerekirse bu kurumların inşası,bakımı ve donanımını sağlamak.

Gençlik çalışmalarını desteklemek.bu amaçla spor sahası,kütüphane,yüznıe havuzu gibi sosyal tesisler kurmak ve gençlere meslekı eğtim kursları açmak,sportif yarışmalar düzenleyip kamp ve geziler terip etmek.

Araştırma kültür merkezleri kurmak veya kurulmuş olanları destek olmak.seınlnerler,sempozyumlar,

Konferanslar düzenlemek,gazete-dergi ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak yayınevi kurmak.

Camilerin bakımı ve onarımı ile buların donanımını yardımcı olmak,mescidlere ve mescidde hizmet gören ımam-hatip,müezzin ve öğrencilere ayni ve nakti yardımlarda bulunmak islami ilimlerin tedrisi için kurslar ve eğtiim kurumları kurmak.

 

 

 

MADDE 4

Vakfın amaçlarına ulaşım araçları

Amacına ulaşmak için vakıf,kanuni sınırlamalar müstesna miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit ve mülke ve mal varlığına Satınalma veya kıralama suretiyle sahıp olmaya kullanmaya,sahip olduklarını satmaya,devir ve ferag etnıeye,gelirlerini veya karlarnn

Tahsil ve sarfa vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya vakfin amacına ayakır olmak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vakfi bağış yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa , harcamaya yerli veya yabancı bir veya birdan fazla şirketin hisse senetlerini , intifa senetlerini , obligaslıyonlarını diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vucut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakım veya bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa türk medeni kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla kanuni izinler alınarak işbirliği yapmaya , yabancı vakıflerdan yardım almaya, bu yardımın temini için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya , katılma paylarına isabet eden temettu veya kar hisselerini sarfa:

Gayri menkulleri intifa, sukna gibi mülklyetin gayri , ayni haklarını kabul, bir haklarını kullanmaya :

Mevcut veya vucut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi munasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü taminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde odunç almaya taşınır ve taşınmaz malları rehni göstermeye vesair teminat iraesine, amacına uygun şartlı bağışları kabule,velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veyatamamının gerçekleştirile bilmesi için faydalı ve lüzümlu görülen bilcümle teşebbus, tasarruf , temelluk ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, medeni kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

MADDE 5

Vakfın mal varlığı: 250.000.000-TL dir .

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal vehakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmının bağış, vasiyet veya başka surtlere temellük edebilir.ıntifa,sükna,veya mülkıyetin gayri ayni haklarla sahip olabilir veya bu hakları her hangi bir hukuki yolla edinebilir.

 

MADDE 6

VAKFIN ORGANLARI

Kurucular kurulu

Genel müdürlük

 

MADDE 7

KURUCULAR KURULU:

Kurucular kurulu şu şekilde teşekül eder:

Ekli listedeki gerçek kişiler

Kurulduktan sonar, kurucular kurulu üyeliğine salt çoğunlukla Kabul edebiıir.,

 

MADDE 8

KURUCULAR KURULU GOREV VE YETKİLERİ:

Kurucular kurulu görev ve yetkileri şunlardır:

Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyaılacak diğer personelin tayin ile görev yetkıilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tesbit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini Kesmek.

Genel müdürlük tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir gider hesaplarını incelemek ve genel müdürlüğü ibraetmek.

Genel müdürlük tarafından kurucular kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe Kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek.

Vakfın çalışmaları ile ilgili kararlar almak talimat ve tavsiyelerde bulunmak.

Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak.

Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için, vakıf mal varlığını nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak.

Vakfın mali kaynaklarını temin etmek,ve sarf edileceği yerleri tesbit etmek,ve ödeme usüllerini tesbit etmek.

 

MADDE 9

KURUCULAR KURULUNUN YOPLANMASI:

Kurucular kurulunun toplaması şöyle olur:

Kurucular kurulu yılda birkez toplanır.

Genel müdürllük gerekli hallerde kurucular kurulu olağanüstü toplentıya çağırabilir.

kurucular kurulu üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nısab aranmaz.bu husus ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek. yazıdn belinilir .

 

MADDE 10

kurucular kurulunca bir başkan,bir başkan yardımıcısı,bir sekreter şoyle :sekreter görüşülen hususları tesbit eder. anılan kararlar zapta geçirilir. ve altları başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır.kurucular kurulundan kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğunu ile alınır.her üyenin tek oy hakkı vardır.kurucular kurulunun toplantısına gelmeyecek üye yerine vekil gönderebilir.bir şahısta birdan fazla vekalet toplanmaz.

 

MADDE 11

VAKFIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

vakfın genel müdürü kurucular kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan kurucular kurulunen tayin edilir.

genel müdür kurucular kurulunen verılen kararları uygular, kurucular kurulunca verilen işleri yürütür.

kurucular kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

 

MADDE 12

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel müdür,yurt içinde ve yurtdışında vakfın amacını gerçekleştirmek için gereken işleri özel sektör ve resmi makamlar nezdinde yapabilir.

vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamalar yapmak.

vakfın bilançoları ile gelir gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

Usulüne göre karar,muhasebe,demirbaş eşya,gayri mankul eşya defterini tutmak.

kurucular kuruluna hesap vermek.

vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp kurucular kuruluna sunmak.

kurucular kurulunun kararı ve tavsiyelerini yerine getirmek.

MAADE 13

vakıf gelirinin tahsis ve sarf edıleceği yerler vakıf yönetimince,yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20 si idame masrafları ile ihtıyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80 ise vakıf amaçlarına ayrilacak ve harcanacaktir.

 

 

MADDE 14

HESAP DÖNEMİ

vakfın hesap dönemi takvim yılıdir.

 

 

MADDE 15

bankalarda hesap açma ve kapatmada para çekmede genel müdür,veya kurucular kurulunca tesbit edilen kişinin imzasi bulunur.

 

MADDE 16

vakfın senedinde yapılacak değişiklik vakfın senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir.bunun için kurucular kurulunca kararı şarttır. kurucular kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun teklifi halindede kurucular kurulu kararı ile sınırle değişiklik yapılabilir.

 

MADDE 17

VAKFIN SONA ERMEŞİ:

vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe vakfın genel müdürlüğü teklifi ile kurucular kurulu karar verir.

feshi halinde vakfa ait mallar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa devredilir.

 

 

MADDE 18

VAKFIN KURUCULARI

Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir:

Mehmet bulovalı

turgut ustaoğlu

basil kemali

hamza eminoğlu

ahmet hasan

macit hüseeyin hasan

 

GEÇİCİ MADDELER

  1. vakfın ilk geçici genel müdürü mehmet bulovalı
  2. bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere yetkili kılınmıştır.

 

 

EK MADDELER:

amacına uygun yurt dışı veya yurt içindeki vakıflarda vakıtlar genel müdürlüğünün izni alınmak kaydıyla işbirliği yapabilir.

amacına yerine getirmek için ticari şirketler kurabilir ve bu şirketlerin geliri vakfın amacına uygun olarak kullanılır.

yurt içinden yurt dışından,yurt dışından yurt içine para havalesi yapılabilir.

yurt içinde ve yurt dışında vakıflar genel müdürlüğünün izni almak kaydıyla şubeler açabilir.

yurt içinden yurt dışına,yurt dışından yurt içine yardım eşyaları transfer edebilir.